Algemene voorwaarden

Werkingsgebied en definitie
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Self Storage overeenkomsten (huurovereenkomsten) tussen Boxopslag B.V. gevestigd te Rozenburg (N-H), hierna ook te noemen: “de Klant”, van Self Storage ruimte (opslagruimte), hierna ook te noemen: “het Gehuurde”, in Nederland anderzijds; deze Self Storage overeenkomst (huurovereenkomst) wordt hierna ook wel genoemd: “de overeenkomst”.
Artikel 1. Huurprijs en huurprijsaanpassing
1.1 De in de overeenkomst genoemde huurprijs blijft onveranderd gedurende de eerste zes (6) huurmaanden.
1.2 Boxopslag B.V. is gerechtigd de huurprijs eenzijdig periodiek aan te passen. De aldus herziene huurprijs is niet eerder van toepassing dan dertig (30) dagen nadat Boxopslag B.V. aan de Klant een bericht van huuraanpassing heeft verstuurd.
1.3 De Klant accepteert de aangepaste huurprijs bij voorbaat, maar behoudt de mogelijkheid op te zeggen.
1.4 Over huur die niet of niet tijdig is betaald, mag Boxopslag B.V. direct een boete opeisen van vijftien procent (15%) van het achterstallige bedrag; met een minimum van Euro 12,50 per maand of gedeelte van een maand plus de wettelijke rente over zowel de hoofdsom als de boete vanaf de datum dat de bedragen betaald hadden moeten zijn tot aan de dag dat deze volledig zijn betaald.
1.5 TERUGBETALING VAN DE HUUR OF DE LASTEN IS IN GEEN ENKEL GEVAL MOGELIJK.
Artikel 2. Bestemming en gebruik
2.1 Het Gehuurde is uitsluitend bestemd voor gebruik als opslagruimte. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boxopslag B.V. is het de Klant niet toegestaan het Gehuurde een andere bestemming te geven. De Klant zal het Gehuurde als een goed huisvader en overeenkomstig de bestemming en overeenkomstig het door Boxopslag B.V. vastgestelde Huishoudelijk Reglement gebruiken en onderhouden. Ook is de Klant verplicht het Gehuurde te allen tijde goed afgesloten en perfect schoon te houden en alle afval te verwijderen.
2.2 De Klant is bekend met het Gehuurde en heeft onderzocht, zonodig geïnspecteerd, dat het Gehuurde geschikt is voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik. Boxopslag B.V. verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik.
2.3 De Klant zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en de plaatselijke verordeningen alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur en de voorschriften van de overheid, de Nutsbedrijven en de verzekeraars.
2.4 De Klant staat er voor in dat noch hij, noch vanwege de Klant aanwezige derden hinder of overlast (zullen) bezorgen aan het Gehuurde, aan het complex waarvan het Gehuurde deel uitmaakt of aan derden. Als hinder of overlast wordt in elk geval aangemerkt overschrijding van de geluidsniveau’s zoals deze zijn opgenomen in deel B. van de Bijlage bij het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer.
2.5 De Klant is gehouden het Gehuurde zodanig te gebruiken dat geen schade aan het milieu in welke vorm dan ook ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan en is gehouden genoegzame voorzorgsmaatregelen tegen milieuschade te treffen.
2.6 Het is de Klant niet toegestaan:

 • toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige zaken of levende have op te slaan of te laten verblijven in het Gehuurde;
 • juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde op te slaan of te laten verblijven in het Gehuurde;
 • het Gehuurde te gebruiken op een wijze die in strijd is met strafrechtelijke of invoerrechtelijke wetsbepalingen, inclusief ( maar niet beperkt tot) het opslaan van wapens, explosieven, drugs, of andere middelen die vallen onder de Opiumwet, smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen, illegaal ingevoerde zaken et cetera in het Gehuurde;
 • elektrische toestellen aan te sluiten in het Gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boxopslag B.V.;
 • vanuit het Gehuurde zaken te verkopen en/of te verhuren en/of diensten te verlenen;
 • het Gehuurde als werkplaats te gebruiken;
 • zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boxopslag B.V., zaken in, aan of op het Gehuurde aan te brengen;
 • enige commerciële activiteit in of vanuit het Gehuurde uit te oefenen;
 • domicilie te vestigen of de zetel van een onderneming onder te brengen in het Gehuurde.
2.7 Het opslaan van goederen of producten bij Boxopslag B.V. valt onder het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (Stb. 2000, 278). Onverminderd het bepaalde in artikel 2.6, is het de Klant niet toegestaan de volgende in dit Besluit genoemde goederen of producten op te slaan in het Gehuurde:

 • Afvalstoffen, waaronder ook dierlijke en gevaarlijke afvalstoffen;
 • Levende dieren of aan bederf onderhevige zaken;
 • Asbest en/of blauwleer;
 • (Kunst)mest;
 • Gasflessen en/of accu’s;
 • Vuurwerk;
 • Auto- en/of motorwrakken (het opslaan van auto’s en/of motoren niet zijnde wrakken is toegestaan met dien verstande dat onder de auto en/of motor een door Boxopslag B.V. goedgekeurde beschermingsbak of beschermingsmat aanwezig is om te voorkomen dat lekkende olie het milieu aantast, ook moet de brandstof in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt zijn);
 • Brandbare vloeistoffen waaronder diesel en benzine (met uitzondering van wat hierboven is gesteld over auto’s en motoren);
 • Gevaarlijke stoffen of preparaten die volgens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten (Stb. 1991, 534) zijn ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34 lid 2 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639), zoals:
  • ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan; vuurwerk;
  • oxyderende stoffen en preparaten zoals waterstof- en andere peroxiden, chloraten, sterke salpeter- en perichloorzuren;
  • (zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten zoals petroleum, benzine, brandalcohol of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contact- en neopreenlijn;
  • (zeer) vergiftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden;
  • schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf;
  • bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven- en wc-reinigers;
  • irriterende stoffen en preparaten;
  • sensibiliserende stoffen en preparaten;
  • kankerverwekkende stoffen en preparaten;
  • mutagene stoffen en preparaten;
  • voor de voortplanting vergiftige stoffen en preparaten;
  • milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticiden en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper;
  • Bestrijdingsmiddelen

Gevaarlijke stoffen kunnen meestal worden herkend aan de onderstaande symbolen:

Explosief/ontploffingsgevaar
Oxiderend
Oxiderend, vergemakkelijkt de ontbranding
van een ander product
Oxiderend
Toxisch, gevaarlijk product dat dodelijk kan zijn
Toxisch
Xn/Xi Schadelijk/irriterend, schadelijk of irriterend
(inclusief genetisch schadelijke stoffen)
Schadelijk/irriterend
Bijtend/corrosief, tast de huid of materialen aan
Bijtend/corrosief
Milieugevaarlijk, gevaar voor het milieu
Milieugevaarlijk
Ontvlambaar, ontvlambaar product
Ontvlambaar
2.8 Als de Klant handelt in strijd met artikelen 2.6 en/of 2.7, is de Klant jegens Boxopslag B.V. aansprakelijk voor alle schade die Boxopslag B.V. hierdoor mocht lijden, onverminderd het bepaalde in artikel 5.4. Overtreding van de artikelen 2.6 en/of 2.7 kan bovendien leiden tot strafrechtelijke vervolging van de Klant.
Artikel 3. Gehuurde en beschikbaarheid Gehuurde
3.1 Het Gehuurde wordt opgeleverd en aanvaard in de staat die is vastgelegd in de gewaarmerkte omschrijving die bij de overeenkomst hoort of, als die ontbreekt, in de staat waarin het zich bij aanvang van de overeenkomst bevindt: in goede staat zonder gebreken en perfect schoon.
3.2 Boxopslag B.V. heeft het recht, op haar kosten, de Klant een ander huurobject aan te wijzen en de Klant is verplicht hieraan mee te werken.
3.3 Als het Gehuurde op de overeengekomen ingangsdatum niet tijdig beschikbaar is omdat het niet tijdig gereed is gekomen, de vorige gebruiker het Gehuurde niet tijdig heeft ontruimd, of Boxopslag B.V. de door Boxopslag B.V. te verzorgen vergunningen van overheidswege nog niet heeft verkregen, is de Klant geen huurprijs en geen vergoeding wegens bijkomende leveringen en diensten verschuldigd tot de datum waarop het Gehuurde de Klant ter beschikking staat en schuiven ook de overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen van de Klant dienovereenkomstig op.
3.4 Boxopslag B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade voor de Klant die uit de vertraging voortvloeiend, tenzij Boxopslag B.V. ter zake ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten.
Artikel 4. Verbod van onderhuur
4.1 Het is de Klant niet toegestaan het Gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren, door te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken of medegebruiken tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Boxopslag B.V..
Artikel 5. Gebreken, aansprakelijkheid en schade
5.1 Er is sprake van een gebrek aan het Gehuurde als het Gehuurde gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan de Klant toe te rekenen omstandigheid niet het genot kan verschaffen dat de Klant bij het aangaan van de overeenkomst van het Gehuurde mag verwachten.
5.2 Boxopslag B.V. is bij aanvang van de overeenkomst uitsluitend gehouden de Klant op de hoogte te stellen van aan Boxopslag B.V. bekende gebreken waarvan Boxopslag B.V. weet dat die afbreuk doen aan de geschiktheid van het Gehuurde voor het overeengekomen gebruik. Boxopslag B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen, waaronder begrepen alle schade, inclusief bedrijfsschade, van gebreken die Boxopslag B.V. niet kende en niet behoorde te kennen bij het aangaan van de overeenkomst.
5.3 Boxopslag B.V. erkent, behoudens hetgeen in de artikelen 5.1. en 5.2 is vermeld, geen aansprakelijkheid en neemt ook geen aansprakelijkheid op zich ten aanzien van de wettelijke en contractuele bestemming en het gebruik van het Gehuurde ook niet uit hoofde van bewaring, opslag, toezicht of beveiliging. HET OPBERGEN VAN ZAKEN IN HET GEHUURDE IS EN BLIJFT UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT.
5.4 Boxopslag B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inspecties of controles van overheidswege in of aan het Gehuurde. Onder deze gevolgen is begrepen eventuele schade aan opgeslagen goederen en/of hang- en/of sluitwerk. De Klant is jegens Boxopslag B.V. te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die Boxopslag B.V. mocht lijden ten gevolge van deze controles en inspecties.
5.5 Als de Klant zich, indien noodzakelijk na door Boxopslag B.V. in gebreke te zijn gesteld zoals het hoort, niet houdt aan de voorschriften die in de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, verbeurt de Klant aan Boxopslag B.V. een direct opeisbare boete van Euro 250,- per dag voor elke dag dat de Klant in verzuim is. Het recht van Boxopslag B.V. op volledige schadevergoeding blijft daarbij onaangetast. Bij toepassing van artikel 1.4 van deze algemene voorwaarden zal voor hetzelfde feit niet ook nog de boete genoemd in artikel 5.5 worden toegepast.
5.6 De Klant is jegens Boxopslag B.V. aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan het Gehuurde en/of aan het complex waartoe het Gehuurde behoort en/of aan eigendommen van derden tenzij de Klant bewijst dat de schuld daarvan niet ligt bij hem, de personen die hij tot het Gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor hij aansprakelijk is.
5.7 De Klant vrijwaart Boxopslag B.V. tegen claims, aansprakelijkheidsstellingen en/of boetes die Boxopslag B.V. worden opgelegd door derden, waaronder de overheid, ten gevolge van gedragingen of nalatigheden van de Klant en/of personen die de Klant heeft toegelaten tot het Gehuurde en/of personeel van de Klant en/of personen voor wie de Klant aansprakelijk is voor het gebruik van het Gehuurde en/of het complex waartoe het Gehuurde behoort.
5.8 Boxopslag B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan de persoon of zaken van de Klant of derden – en de Klant vrijwaart Boxopslag B.V. voor aanspraken van derden ter zake – door het optreden en de gevolgen van: zichtbare en onzichtbare gebreken aan het Gehuurde of het gebouw of complex waarvan het Gehuurde deel uitmaakt; weersomstandigheden; stagnatie in de bereikbaarheid van het Gehuurde; stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling; storing van de installaties en apparatuur; in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen; brand, ontploffing en andere voorvallen; stoornis in het huurgenot en stoornis of tekortkomingen in de leveringen en diensten of schade ontstaan door het verlies of diefstal of beschadiging van zaken, vandalisme, vochtigheid, schimmelvorming, roest, blikseminslag en/of knaagdierschade.
5.9 Boxopslag B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte bedrijfsschade van de Klant of schade als gevolg van de activiteiten van andere klanten of belemmeringen in het gebruik van het Gehuurde veroorzaakt door derden.
Artikel 6. Onderhoud en herstel van gebreken
6.1 De Klant zal alle maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan het Gehuurde, het complex waartoe het Gehuurde behoort of eigendommen van derden.
6.2 De Klant zal Boxopslag B.V. onverwijld schriftelijk in kennis stellen van eventuele gebreken aan het Gehuurde. Boxopslag B.V. heeft een redelijke termijn die – behalve bij calamiteiten – tenminste zes (6) weken na ontvangst van het bericht bedraagt, om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van Boxopslag B.V. komend gebrek.
6.3 Boxopslag B.V. mag op, aan of in het Gehuurde of het gebouw of complex waarvan het Gehuurde deel uitmaakt of aan belendingen werkzaamheden en onderzoek (laten) uitvoeren in het kader van onderhoud, herstel en vernieuwing, inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen en wijzigingen of werkzaamheden die nodig zijn in verband met (milieu-)eisen of overheidsmaatregelen, of voor nutsbedrijven of andere daartoe bevoegde instanties.
6.4 Renovatie en/of onderhoudswerkzaamheden van of aan het Gehuurde of aan het gebouw of complex waarvan het Gehuurde deel uitmaakt leveren geen gebrek op, ook niet als deze werkzaamheden (tijdelijk) het genot van het Gehuurde beperken of verhinderen. De Klant zal onderhoudswerkzaamheden en renovatie van het Gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het Gehuurde deel uitmaakt, gedogen en Boxopslag B.V. daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van de huurprijs of een andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
6.5 Boxopslag B.V. heeft te allen tijde het recht over te gaan tot het (laten) verrichten van reparaties aan het Gehuurde door een aannemer van Boxopslag B.V. keuze op kosten van de Klant. De Klant verbindt zich bij voorbaat tot betaling van de facturen van de reparaties binnen zeven (7) dagen na verzending daarvan.
Artikel 7. Toegang
7.1 De Klant heeft toegang tot het Gehuurde tijdens de normale toegangsuren, overeenkomstig het door Boxopslag B.V. vastgestelde Huishoudelijk Reglement. Boxopslag B.V. is niet verantwoordelijk voor een tijdelijke technische storing die deze toegang verhindert.
7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.3 kunnen Boxopslag B.V. en/of alle door Boxopslag B.V. aan te wijzen personen het Gehuurde uitsluitend betreden met voorafgaande toestemming van de Klant. In noodgevallen zijn Boxopslag B.V. en/of alle door Boxopslag B.V. aan te wijzen personen gerechtigd ook zonder toestemming en zo nodig ook buiten de normale openingstijden het Gehuurde te betreden door openbreking. Met noodgevallen wordt hier ondermeer bedoeld het plotseling optreden van gebreken, waarvan dringend herstel noodzakelijk is.
7.3 Op verzoek van controlerende, opsporende en/of toezichthoudende (overheids)instanties heeft Boxopslag B.V. te allen tijde het recht zichzelf en deze instanties toegang te verschaffen tot het Gehuurde. Voor feitelijke toegangverschaffing tot het Gehuurde door Boxopslag B.V. en/of door derden, waaronder controlerende, opsporende en/of toezichthoudende (overheids)instanties met of zonder bewering van recht, aanvaardt Boxopslag B.V. geen aansprakelijkheid.
7.4 Boxopslag B.V. heeft het recht de Klant de toegang tot het Gehuurde te ontzeggen en/of alle grendels, sloten en andere beveiligingsinstallaties te verwijderen als de Klant (één van) zijn verplichtingen niet of niet correct nakomt en/of Boxopslag B.V. vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen. Met name heeft Boxopslag B.V. het recht DE KLANT DE TOEGANG TOT DE OPBERGRUIMTE TE ONTZEGGEN BIJ WANBETALING.
Artikel 8. (Buiten)gerechtelijke kosten bij procedures
8.1 Als de Klant nalatig is of blijft in de nakoming van enige verplichting die op hem rust ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen, gebruiken, de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, heeft Boxopslag B.V. het recht de overeenkomst op te zeggen en/of in en buiten rechte ontbinding van de overeenkomst te vorderen en volledige schadevergoeding te verlangen.
8.2 Als Boxopslag B.V. genoodzaakt is ontbinding te vorderen zoals bedoeld in het voorgaande lid of om de nakoming van deze overeenkomst af te dwingen, waaronder begrepen de incasso van eventuele (achterstallige) huurtermijnen, lasten, boetes of andere bedragen die de Klant uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is, zijn alle kosten, zowel in als buiten rechte door Boxopslag B.V. gemaakt, voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien procent (15%) van het op enig moment maximaal achterstallige bedrag aan hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van Euro 1500,=. Daarnaast blijft de Klant verplicht om de volledige kosten van rechtsbijstand aan Boxopslag B.V. te vergoeden.
Artikel 9. Einde overeenkomst
9.1 Bij het einde van de overeenkomst is de Klant verplicht het Gehuurde aan Boxopslag B.V. op te leveren in de oorspronkelijke staat – dat is hetzij de staat vastgelegd in de bij de aanvang opgemaakte gewaarmerkte omschrijving zoals vermeld in artikel 3 hetzij, bij gebreke van een gewaarmerkte omschrijving, in goede staat – een en ander behoudens normale slijtage, geheel ontruimd en vrij van gebruiksrechten en perfect schoon.
9.2 De Klant is verplicht bij beëindiging van de overeenkomst op eigen kosten alle zaken te verwijderen die door hem in, aan of op het Gehuurde zijn aangebracht met voorafgaande schriftelijke toestemming van Boxopslag B.V. of van een voorgaande klant zijn overgenomen.
9.3 Alle zaken die de Klant na beëindiging van de overeenkomst in het Gehuurde achterlaat, worden geacht door de Klant hetzij om niet aan Boxopslag B.V. te zijn overgedragen hetzij te zijn afgestaan ex art. 5:18 (res derelicta), zulks ter keuze van Boxopslag B.V. en onverminderd het recht van Boxopslag B.V. deze zaken op kosten van de Klant te (laten) verwijderen. De Klant blijft volledig aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit achterlating van deze zaken in het Gehuurde.
Artikel 10. Mededelingen, adreswijziging
10.1 Vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst richt Boxopslag B.V. alle mededelingen aan de Klant over de uitvoering van de overeenkomst aan het adres van de Klant.
10.2 De Klant is verplicht Boxopslag B.V. zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele verhuizingen en/of adreswijzigingen.
Artikel 11. Omzetbelasting
11.1 Dit artikel is van toepassing op de Klant (huurder) die als ondernemer wordt aangemerkt voor de Wet op de Omzetbelasting 1968 – hierna ook te noemen “de Klant-ondernemer” – en die het Gehuurde zal gebruiken voor prestaties waarvoor de Klant-ondernemer minimaal 90% aftrekrecht kan doen gelden. Dit artikel is niet van toepassing op particulieren.
11.2 Voor de in artikel 11.1 genoemde Klant-ondernemer is omzetbelasting verschuldigd.
11.3 Door ondertekening van deze overeenkomst in zijn hoedanigheid van ondernemer gaat de Klant-ondernemer akkoord met de belaste verhuur.
11.4 De Klant-ondernemer en Boxopslag B.V. verklaren uitdrukkelijk dat de huurprijs is vastgesteld met het uitgangspunt dat de Klant-ondernemer het Gehuurde voor tenminste het bij wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken of laten gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting; zodanig dat kan worden geopteerd voor een met omzetbelasting belaste (ver)huur.
11.5 De Klant-ondernemer en Boxopslag B.V. maken gebruik van de mogelijkheid die Mededeling 45, Besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571 biedt, zien af van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur en volstaan met een door de Klant-ondernemer in te vullen en te ondertekenen verklaring die integraal onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
11.6 Als de Klant-ondernemer het Gehuurde niet (meer) gebruikt of laat gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting en daardoor de vrijstelling van afdracht van omzetbelasting over de huur wordt beëindigd, is de Klant-ondernemer niet langer omzetbelasting over de huurprijs verschuldigd aan Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s), in plaats daarvan is de Klant-ondernemer met ingang van de datum waarop die beëindiging van kracht wordt, naast de huurprijs een zodanige afzonderlijke vergoeding verschuldigd aan Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) dat deze volledig wordt gecompenseerd voor:

 1. De niet (langer) aftrekbare omzetbelasting op de exploitatiekosten van het Gehuurde of investeringen daarin als gevolg van het beëindigen van de optie voor Boxopslag B.V. c.q diens rechtsopvolger(s).
 2. De omzetbelasting die Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de fiscus moet betalen als gevolg van het beëindigen van de optie en herrekening als bedoeld in artikel 15, lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of herziening als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 13 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.
 3. Alle overige schade die Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt door het beëindigen van de optie.
11.7 Het financiële nadeel dat Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt door het beëindigen van de optie wordt door de Klant-ondernemer aan Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) steeds gelijktijdig voldaan met de periodieke huurprijsbetalingen en wordt, met uitzondering van de schade als bedoeld in 11.6 sub I, zo mogelijk door een annuïteit, gelijkelijk verdeeld over de resterende duur van de lopende huurperiode; het blijft echter terstond, volledig en ineens van de Klant-ondernemer opeisbaar als de overeenkomst om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd.
11.8 Het in 11.6 sub II gestelde is niet van toepassing als bij het sluiten van de overeenkomst de herzieningsperiode voor aftrek van voorbelasting voor het Gehuurde is verstreken
11.9 Wanneer zich een situatie voordoet als bedoeld in 11.6, zal Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de Klant-ondernemer berichten welke bedragen Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de fiscus moet betalen en inzicht geven in de overige schade als bedoeld in 11.6 sub III. Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) zal haar medewerking verlenen als de Klant-ondernemer de opgave van Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Klant-ondernemer.
11.10 Als het Gehuurde in enig boekjaar niet is gebruikt voor doeleinden als weergegeven in 11.4, stelt de Klant-ondernemer Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) binnen vier weken na afloop van het betreffende boekjaar hiervan in kennis met een door de Klant-ondernemer ondertekende verklaring. Binnen dezelfde termijn zendt de Klant-ondernemer een afschrift van die verklaring aan de Inspecteur Omzetbelasting
11.11 Als de Klant-ondernemer niet voldoet aan de informatieverplichting als bedoeld in 11.10 en/of niet voldoet aan de verplichting tot ingebruikname als bedoeld in 11.13, of achteraf blijkt dat de Klant-ondernemer een onjuist uitgangspunt hanteerde en Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) daardoor, naar achteraf blijkt, ten onrechte omzetbelasting over de huurprijs in rekening heeft gebracht, is de Klant-ondernemer in verzuim en is Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) gerechtigd het daardoor ontstane financiële nadeel op de Klant-ondernemer te verhalen. Dit nadeel betreft de volledige omzetbelasting die Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) alsnog aan de fiscus verschuldigd is, vermeerderd met rente, eventuele verhogingen, alsmede verdere kosten en schade. Naast de in 11.6 weergegeven regeling voorziet de inhoud van dit lid in een schadevergoedingsregeling voor het geval de optie met terugwerkende kracht mocht worden beëindigd. . De extra schade die voor Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) uit die terugwerkende kracht voortvloeit, is terstond, volledig en ineens van de Klant-ondernemer opeisbaar. Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) zal haar medewerking verlenen als de Klant-ondernemer de opgave van deze extra schade van Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Klant-ondernemer.
11.12 Het in 11.6, 11.7, 11.9 en 11.11 gestelde is eveneens van toepassing als Boxopslag B.V. c.q. diens rechtsopvolger(s) pas na – al dan niet tussentijdse – beëindiging van de overeenkomst wordt geconfronteerd met schade door beëindiging van de voor partijen geldende optie; ook die schade is dan terstond, volledig en ineens opeisbaar door Boxopslag B.V., respectievelijk diens rechtsopvolger(s).
11.13 Onverkort het overige dat hierover is bepaald in de overeenkomst, zal de Klant-ondernemer het Gehuurde in elk geval, met toepassing van het optierecht, in gebruik nemen voor het einde van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin de Klant-ondernemer het Gehuurde is gaan huren.
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Geschillen over de overeenkomst worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
12.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht exclusief van toepassing.
Artikel 13. Slotbepalingen
13.1 Als een deel van de overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, als zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
13.2 Boxopslag B.V. is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Klant wordt van de wijziging(en) schriftelijk bij aangetekende brief in kennis gesteld en wordt geacht daarmee te hebben ingestemd, tenzij de Klant binnen 6 weken na ontvangst van de desbetreffende aangetekende brief Boxopslag B.V. schriftelijk in kennis heeft gesteld van het tegendeel. Bij een voorgenomen wijziging van de Algemene Voorwaarden is de Klant gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden en in elk geval gedurende een periode van 6 weken nadat de wijziging hem is mede gedeeld.