Privacyverklaring

 Privacyverklaring Boxopslag B.V. (Versie maart 2021)

Boxopslag B.V. (hierna: Boxopslag) verwerkt persoonsgegevens. Dat gebeurt in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Contactgegevens

Boxopslag B.V.
Grote Poellaan 9
1435 GA Rijsenhout
www.boxopslag.nl
info@boxopslag.nl
+31 624 495 965

Data beheerder / verantwoordelijke gegevensbescherming

Gerben van der Knaap
info@boxopslag.nl
+31 624 495 965

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boxopslag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boxopslag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het verwerken van uw aanvraag, voor wat betreft onze software of services, inclusief het downloaden van whitepapers;
 • het opsturen van verklaringen, facturen of het verzamelen en versturen van betalingen;
 • het versturen van relevante marketingberichten, zoals e-mail nieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten

Boxopslag verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Boxopslag neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boxopslag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in ieder geval bewaard zolang de dienstverlening loopt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boxopslag deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boxopslag blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Boxopslag uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit gebeurt alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies

Voor het gebruik van cookies en alles wat hiermee samenhangt verwijzen wij u door naar onze Cookieverklaring. Wanneer u de Boxopslag website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde cookies maken de website(s) van Boxopslag nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

Cookies – doeleinden

De Boxopslag website kan cookies verstrekken voor de volgende doeleinden:

 • Analyse – wij optimaliseren graag de website door gebruikers te volgen op de website en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren
 • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren
 • Sociale media – Boxopslag heeft een Facebookpagina en een Twitterkanaal. Op de websites kunnen links naar deze social media kanalen aanwezig zijn. Er wordt geen gebruik gemaakt van tracking cookies.

Bekijk hier de cookieverklaring

Google Analytics

Boxopslag volgt de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. Daarmee verzamelt Boxopslag gegevens om te controleren hoe de website functioneert en hoe uw online-ervaring kan worden verbeterd.

Andere websites

De website van Boxopslag bevat links naar andere websites. Dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of ander soortige websites zijn. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de Boxopslag websites. Wanneer u deze links naar andere websites gebruikt zult u het privacybeleid van die websites moeten raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van het privacybeleid van deze andere partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te doen corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boxopslag. Ook heeft u het recht op ‘dataportabiliteit’, hetgeen betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde partij, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, ‘dataportabiliteit’ van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boxopslag.nl.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot het uitoefenen van uw rechten door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw identiteitsbewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, doch binnen vier (4) weken op uw verzoek. Boxopslag wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Boxopslag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boxopslag.nl.

Wijzigen Privacyverklaring

Boxopslag kan de privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring treft u op onze website.

Deze Privacyverklaring is opgesteld samen met SD Legal. Contact opnemen kan door hier te klikken.